Sara Eldén

Sara här, fil. dr. i sociologi sedan 2009 då jag disputerade på avhandlingen Konsten att lyckas som par: Populärterapeutiska berättelser, individualisering och kön vid Sociologiska institutionen i Lund. Sedan hösten 2010 är jag anställd som postdoktor vid samma institution.

Mitt forskningsintresse är framförallt feministisk teori och familjesociologi och om dessa och liknande teman kan du läsa i mina blogginlägg. I min avhandling diskuterar jag konstruktionen av det heterosexuella paret i dagens svenska samhälle. Mitt empiriska material består av populärkulturella fenomen som relations-tv program, webbforum och self-help böcker. Om du är nyfiken på min avhandling så går den att ladda ner i fulltext här, eller så kan du läsa en kort presentation av avhandlingen i DN.

Just nu arbetar jag med forskningsprojektet Relationer kring omsorg bortom ‘familjen’, där jag tittar på omsorgsarbete och omsorgsrelationer utifrån barns perspektiv. Den teoretiska utgångspunkten är att förena feministiskt och familjesociologiskt teoretiserande av omsorg med antropologisk och queer kinshipforskning.

Under våren befinner jag mig i Manchester, som gästforskare vid Morgan Centre for the Study of Relationships and Personal Life vid University of Manchester.

Print Friendly